PŌKENO SET TO REMAIN AS POOKENO DESPITE COMMUNITY OPPOSITION